Politiky

PROHLÁŠENÍ O POLITICE ISMS

Vize a filozofie společnosti KVADOS, a. s., v oblasti zajištění bezpečnosti informací je promítnuta do přijaté a schválené Politiky ISMS, jejímž veřejným prohlášením se vedení společnosti KVADOS, a. s., zároveň zavazuje, že:

 • bude trvale vytvářet podmínky k zajišťování všech zdrojů potřebných k zavedení, udržování a soustavnému zlepšování systému managementu bezpečnosti informací u celé společnosti KVADOS, a. s. 
 • bude uplatňovat politiku založenou na principech důvěrnosti, dostupnosti a úplnosti informací, na požadavcích právních a normativních předpisů a na požadavcích zainteresovaných stran 
 • bude pravidelně hodnotit plnění cílů a cílových hodnot vycházejících z analýzy rizik a této politiky 
 • bude soustavným prosazováním programu zvyšování informovanosti a právního povědomí svých zaměstnanců udržovat vysokou úroveň informační bezpečnosti společnosti KVADOS, a. s. 
 • bude přesvědčivým a pevným uplatňováním zásad informační bezpečnosti vůči smluvním partnerům a třetím stranám prezentovat profesionální přístup a postavení společnosti KVADOS, a. s., na současném trhu 
 • bude zavedeným systémem managementu bezpečnosti informací poskytovat zákazníkům a smluvním partnerům, ale i svým zaměstnancům potřebnou míru jistoty při nakládání s jejich informacemi a daty

Na toto Prohlášení o politice ISMS bezprostředně navazuje text dokumentu Politika ISMS, jež je externím stranám dostupný na vyžádání.

PROHLÁŠENÍ O POLITICE ITSMS

Vize a filozofie KVADOS, a. s., v oblasti řízení a poskytování služeb v oblasti informačních technologií je vyjádřena v přijaté a schválené Politice ITSMS, jejímž prohlášením vedení společnosti zároveň deklaruje, že:

 • Všechny IT služby poskytuje zavedeným, certifikovaným a dobře fungujícím systémem založeným na procesním řízení 

 • pro bezchybný chod všech optimálně navržených a vyladěných procesů IT služeb má dostatek vzdělaných, proškolených a motivovaných zaměstnanců 

 • poskytování služeb IT trvale podporuje sofistikovanými a navzájem integrovanými nástroji 

 • zavedeným systémem garantuje zákazníkům poskytování IT služeb v požadované a dohodnuté kvalitě 

 • požadavky klientů vnímá jako příležitosti k jejich uspokojování a trvalému zlepšování IT služeb

Na toto Prohlášení o politice ITSMS bezprostředně navazuje text dokumentu Politika ITSMS, jež je externím stranám dostupný na vyžádání.

POLITIKA QMS a BOZP

KVADOS, a. s., je významným systémovým integrátorem a evropským výrobcem informačních systémů. Produktové skupiny jsou určeny společnostem působícím ve výrobním, obchodním, distribučním, servisním a logistickém sektoru a jsou využívány v evropském regionu.

Vizí společnosti je aktivně se podílet na inovativním a kvalitním vývoji ICT trhu v České republice.

Pro naplnění plánů strategického rozvoje se vedení KVADOS, a. s., rozhodlo pro přechod na procesní způsob řízení a zavedení systému integrovaného řízení zahrnujícího řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vedení společnosti KVADOS, a. s., vyhlašuje politiku QMS a BOZP v následujících oblastech:

Zákazník
Vedení společnosti KVADOS, a. s., se zavazuje poskytovat svým zákazníkům produkty a služby v maximální kvalitě a přidané hodnotě. Veškerá činnost skupiny musí mít minimální rizika ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce. Poskytované produkty a služby musejí být v souladu s požadavky zákazníků a ostatními požadavky vztahujícími se na produkt a službu (legislativní, právní podmínky).

Společnost KVADOS, a. s.
Společnost KVADOS, a. s., se v čele se svým vedením zavazuje plnit požadavky norem ČSN EN ISO 9001, principy účinného zavádění a neustálého zvyšování efektivnosti systému integrovaného řízení a všech procesů ovlivňujících kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pro zajištění neustálého zlepšování bude využívat svých cílů, cílových hodnot, programů a získaného firemního know-how.

Vedení společnosti KVADOS, a. s., se zavazuje vytvořit potřebné materiálové, personální a finanční zdroje pro realizaci aktivit v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Okolí
Vedení společnosti KVADOS, a. s., se zavazuje zdokonalovat systém prevence znečištění životního prostředí, systém prevence vzniku úrazů a poškození zdraví.

Vlastník
Vedení společnosti KVADOS, a. s., pomocí zavedeného systému integrovaného řízení a jejich preventivních a kontrolních nástrojů zajišťuje prosperitu celé společnosti KVADOS, a. s. Věnuje velkou pozornost efektivnímu využití vlastních zdrojů.

Orgány veřejné a státní správy
Vedení společnosti KVADOS, a. s., se zavazuje plnit požadavky příslušných právních předpisů a jiné požadavky, které se vztahují k realizovaným činnostem, environmentálním aspektům a rizikům BOZP.

Vedení společnosti KVADOS, a. s., se zavazuje spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou při zvyšování celkové úrovně společnosti KVADOS, a. s., a prevence vzniku a možných následků havárií využíváním všech forem komunikace a výměny zkušeností mezi těmito subjekty.

Zaměstnanec
Vedení společnosti KVADOS, a. s., cílevědomou personální politikou aktivně rozvíjí postoje a chování zaměstnanců založené na vzájemné spolupráci a profesionálním přístupu. Usiluje o zvyšování kompetencí zaměstnanců tak, aby byly všechny jimi prováděné činnosti na vysoké úrovni. Zajišťuje plný přístup zaměstnanců k potřebným informacím a technologiím.

Vedení společnosti KVADOS, a. s., vyžaduje od všech zaměstnanců zodpovědný přístup k plnění požadavků a aktivní spolupráci při zlepšování zavedeného integrovaného systému.

Dodavatel
Společnost KVADOS, a. s., upřednostňuje produkty a dodávky od stabilních a prověřených dodavatelů. Při výběru dodavatelů zohledňuje požadavky zákazníka s ohledem na zajištění požadované kvality produktu, ochranu životního prostředí a zajištění podmínek informační bezpečnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

WordPress Lightbox